گیرنده GPS/GNSS مدل iRoG۳B

معرفی محصول

گیرنده iRo-G۳B یک گیرنده نقشه برداری مالتی فرکانس با قابلیت دریافت سیگنال های تمامی منظومه های ماهواره ای GNSS شامل Galileo ،BeiDoou ،GLONASS و GPS است. iRo قابلیت دریافت و ارسال تصحیحات RTK در هر دو حالت Base و Rover را داراست. امکان تجهیز به تیلت سنسور مبتنی بر IMU از دیگر ویژگی های این گیرنده GNSS یا گیرنده GPS است که موجب می گردد نقاط با ژالن غیر قائم، برداشت و پیاده سازی شوند

ویژگی های کلیدی

• ۴۰۰کانال (۳۹۴ کانال HDWR به همراه ۶ کانال STWR)
• مالتی فرکانس، پشتیبانی از تمامی منظومه های GPS ،GLONASS ،BeiDou و Galileo به صورت مستقل
• تعیین موقعیت RTK با اعتمادپذیری بالا در فواصل زیاد از ایستگاه مرجع
• امکان دریافت تصحیحات از ایستگاه‌های مرجع از طریق اینترنت و رادیوی داخلی
• دریافت و پردازش تصحیحات شبکه نظیر iMAX ،MAC ،VRS و FKP
• پشتیبانی از تکنولوژی تیلت سنسور مبتنی بر IMU
• نرم‌افزار حرفه ای و کاربرپسند RaySurvey قابل نصب بر روی تلفن همراه
• قابلیت انتخاب تمامی سخت افزارها (تیلت و سنسور رادیو) به صورت آپشنال
• گارانتی و خدمات پس از فروش استثنایی و منحصر به فرد

گیرنده GPS/GNSS مدل iRoProII

معرفی محصول

نسل جدید گیرنده ۸۰۰ کانال IRO-G۳B، با پشتیبانی از نسل سوم ماهواره‌های بیدو و بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا، امکان تعیین موقعیت دقیق و صحیح را با اعتماد و اطمینان بالا در محیط های چالشی فراهم می‌کند. استفاده همزمان از تمامی فرکانس‌ها و همچنین تمامی سیستم‌های GNSS توسط گیرنده iRoProII، امکان استفاده از حداکثر ماهواره‌های در زاویه دید و انتخاب آرایش هندسی مناسبی از ماهواره‌ها را با عدد DOP بسیار پایین میسر ساخته و دستیابی به موقعیت RTKFIX را در محیط‌های با پنجره دید آسمانی ضعیف، به حداکثر می‌رساند.

ویژگی های کلیدی

• ۸۰۰ کانال با تکنولوژی SureTrack، امکان دریافت سیگنال ماهواره‌ها در کمترین زمان ممکن
• پردازش RTK مستقل با تکنولوژی منحصر به فرد Athena بدون وابستگی به یک منظومه خاص
• دارای تکنولوژی SureFix جهت موقعیت‌یابی RTK با قابلیت اعتماد بالا
• دارای تکنولوژی αRTK به منظور حفظ دقت در زمان اختلال در دریافت تصحیحات RTK
• طراحی Low-Noise و Low-EMI و کیفیت بالای دریافت سیگنال در محیط‌های چالشی و نویزی
• کاهش اثرات مالتی پث (MultiPath Mitigation) در محیط های شهری
• پشتیبانی از تکنولوژی تیلت سنسور مبتنی بر IMU

گیرنده مولتی فرکانس RAYMAX مدل PRO

معرفی محصول

گیرنــده RayMax ســری Pro ،از پردازنــده هــای P۲۰ و P۵۰ کمپانــی Hemisphere اسـتفاده میکنـد. پشـتیبانی از نسـل سـوم ماهواره هـای بیدو و قابلیـت دریافـت و پـردازش سـیگنال از تمامـی منظومه هـا و ماهواره هـای موجــود، امــکان تعییــن موقعیــت دقیــق و صحیــح را بــا اعتمــاد و اطمینــان بـالا را در این گیرنده gps فراهـم میکنـد. سیسـتم پشـتیبان RTK ایـن گیرنـده باعـث میشـود در مواقـع قطعی هـای موقـت اینترنتـی و رادیویـی، گیرنـده موقعیـت Fix خـود را از دســت ندهــد و تــا زمــان برقــراری ارتبــاط دوبــاره، همچنــان بتــوان عملیــات نقشــه برداری را بــدون وقفــه و بــا دقــت مطلــوب ادامــه داد. باتــری داخلــی بــا کیفیـت و بـا عملکـرد ۱۳ تـا ۱۵ سـاعت، ایـن دسـتگاه را بـا ابعـاد کوچـک و وزن کــم یــک انتخــاب ایــده آل بــرای فعالیت هــای نقشــه برداری عمومــی و روزمــره نمــوده اســت. آپشــنال یــا انتخابــی بــودن ماژول هــای رادیــوی UHF و تیلــت سنسـور IMU ،امـکان آپگریـد ایـن دسـتگاه را در هـر زمـان بـرای کاربـر فراهـم میســازد کــه بــا خریــد یــک محصــول بــا کیفیــت و اقتصــادی، بــر اســاس نیــاز خــود اقــدام بــه ارتقــاء دســتگاه نمایــد. پشــتیبانی از تمامــی سیســتم های GNSS توسـط گیرنـده رایمکـس، امـکان اسـتفاده از حداکثـر ماهواره هـای در زاویـه دیـد و انتخـاب آرایـش هندسـی مناسـبی از ماهواره هـا را بـا عـدد DOP بســیار پاییــن میســر ســاخته و باتوجــه بــه دریافــت مســتقیم تصحیحــات از طریــق مــودم ۴,۵G/LTE داخلــی خــود، دســتیابی بــه موقعیــت RTKFIX را در محیط هـای بـا پنجـره دیـد آسـمانی بسـته و پوشـش اینترنـت ضعیـف بـه حداکثــر میرســاند.

ویژگی های کلیدی

• ۸۰۰ کانال، تکنولوژی ۲۰۲۱
• پردازنده P۵۰/P۲۰ کمپانی Hemisphere
• دریافت و پردازش سیگنال از تمامی ماهواره ها و منظومه های موجود

• پشــتیبانی از ســرویس جهانــی تصحیحــات ماهــواره ای L-Band در مناطــق فاقــد پوشــش اینترنــت
• پــردازش۳ کانــال مســتقل SBAS بــا امــکان ردیابــی همزمـان و سـوییچ اتوماتیـک بـر اسـاس کیفیـت سـیگنال
• پشتیبانی از رادیو داخلی UHF مولتی پروتکل
• امکان استفاده به عنوان Base و Rover
• پشتیبانی از حافظه خارجی MicroSD
• سیستم پشتیبان برداشت aRTK
• پشتیبانی از تیلت سنسور IMU
• حافظه اکسترنال MicroSD
• دارای WiFi و UI-Web
• شیار سیمکارت ۴,۵G

گیرنده GPS و GNSS رایمکس آلتیمیت

معرفی محصول

گیرنده RayMax سری Ultimate، با بهره گیری از آخرین نسخه پردازنده قدرتمند Phantom ۴۰ کمپانی Hemisphere و با استفاده از پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا، دقت، صحت و قابلیت تکرار پذیری برداشت های انجام شده را در محیط های چالشی تا ۳۰ درصد بهبود داده است. سری Ultimate با پشتیبانی از تمامی منظومه های GNSS و تمامی سیگنال ها و فرکانس ها، خصوصا نسل سوم BDS۳ و فرکانس سوم B۳ و همچنین پشتیبانی کامل از فرکانس های Galileo امکان تعیین موقعیت دقیق در بیس لاین های بلند بیش از ۱۰۰ کیلومتر را با اتصال به ایستگاه های مرجع راه اندازی شده توسط رایمند فراهم میکند. این گیرنده مولتی فرکانس دارای مودم ۴,۵G / LTE داخلی با قابلیت دریافت و ارسال است که می تواند با اتصال به سامانه RayCaster امکان راه اندازی سرور و سرویس اختصاصی RTK محلی از طریق ماژول سیم کارت و پروتکل NTRIP را فراهم نموده و با عملکرد به عنوان ایستگاه CORS امکان تشکیل شبکه Base و Rover اینترنتی (بدون احتیاج به رادیو) را میسر می سازد. به واسطه این قابلیت می توان بدون نیاز به دید مستقیم و سایر محدودیت های ارتباط رادیویی تا فاصله حتی بیش از ۱۰۰ کیلومتری از ایستگاه بیس، تعیین موقعیت RTK انجام داد. طراحی خلاقانه پشتیبانی همزمان از باطری داخلی و باطری اکسترنال در سری Ultimate، موجب شده تا کاربر در عین حال که لذت کار با یک دستگاه کوچک و سبک را تا ۱۶ ساعت تجربه میکند، بتواند در مواقعی که نیاز به باتری پشتیبان دارد تا ۲۶ ساعت عملکرد بی وقفه به کمک باتری داخلی و اکسترنال را ادامه دهد.

ویژگی های کلیدی

• +۸۰۰ کانال، تکنولوژی ۲۰۲۲
• شیار سیم کارت با مودم داخلی LTE/۴,۵G
• پردازنده قدرتمند Phantom ۴۰ کمپانی Hemisphere
• نرخ مشاهدات ۵ هرتز، قابل تبدیل به ۵۰ هرتز
• دقت، صحت و تکرار پذیری بالا در محیط های چالشی
• دریافت و پردازش سیگنال از تمامی ماهواره ها و منظومه های موجود
• استفاده همزمان از باتری داخلی و باتری قابل تعویض
• پردازش RTK مستقل از منظومه، بدون وابستگی به یک منظومه GNSS خاص
• پشتیبانی از سرویس جهانی تصحیحات ماهواره ای L-Band در مناطق فاقد پوشش اینترنت
• پردازش ۳ کانال مستقل SBAS با امکان ردیابی همزمان سوییچ اتوماتیک بر اساس کیفیت سیگنال
• دارای کانال و سیگنال های رزرو شده برای منظومه ها و ماهواره های در شرف انتشار QZSS و IRNSS
• درگاه ارتباطی WiFi با قابلیت Access Point و Station
• پردازش ۳ کانال مستقل SBAS با امکان ردیابی همزمان سوییچ اتوماتیک بر اساس کیفیت سیگنال
• استاندارد IP۶۷ مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب
• پشتیبانی از رادیو داخلی UHF مولتی پروتکل
• پشتیبانی از حافظه اکسترنال MicroSD
• قابلیت تبدیل شدن به ایستگاه CORS
• سیستم پشتیبان برداشت aRTK
• پشتیبانی از تیلت سنسور IMU
• دارای WebUI

گیرنده مولتی فرکانس RAYMAX مدل PLUS

معرفی محصول

گیرنده ۸۰۰ کانال RayMax Plus ، از پردازنده های P۲۰ و P۵۰ کمپانی Hemisphere استفاده می کند. پشتیبانی از نسل سوم ماهواره های بیدو و قابلیت دریافت و پردازش سیگنال از تمامی منظومه ها و ماهواره های موجود، امکان تعیین موقعیت دقیق و صحیح را با اعتماد و اطمینان بالا فراهم می کند. سیستم پشتیبان RTK این گیرنده باعث می شود در مواقع قطعی های موقت اینترنتی و رادیویی، گیرنده مولتی فرکانس موقعيت Fix خود را از دست ندهد و تا زمان برقراری ارتباط دوباره، همچنان بتوان عملیات نقشه برداری را بدون وقفه و با دقت مطلوب ادامه داد. باتری داخلی با کیفیت و با عملکرد ۱۳ تا ۱۵ ساعت، این دستگاه را با ابعاد کوچک و وزن کم یک انتخاب ایده آل برای فعالیت های نقشه برداری عمومی و روزمرہ نموده است. آپشنال یا انتخابی بودن ماژول های رادیوی UHF و تبلت سنسورIMU، امکان آپگرید این دستگاه را در هر زمان برای کاربر فراهم می سازد که با خرید یک محصول با کیفیت و اقتصادی، براساس نیاز خود اقدام به ارتقاء دستگاه نماید. پشتیبانی از تمامی سیستم های GNSS توسط گیرنده رایمکس، امکان استفاده از حداکثر ماهواره های در زاویه دید و انتخاب آرایش هندسی مناسبی از ماهواره ها را با عدد DOP بسیار پایین میسر ساخته و باتوجه به دریافت مستقیم تصحيحات از طريق مودم  LTE/۴,۵Gداخلی خود، دستیابی به موقعیت RTKFIX را در محیط‌های با پنجره دید آسمانی بسته و پوشش اینترنت ضعيف به حداکثر می‌رساند.

ویژگی های کلیدی

 • ۸۰۰ کانال، تکنولوژی ۲۰۲۱ 
 • پردازنده P۲۰/P۵۰ کمپانی Hemisphere
 • دریافت و پردازش سیگنال از تمامی ماهواره ها و منظومه های موجود
 • قابلیت پشتیبانی از سرویس جهانی تصحیحات ماهواره ای L-Band در مناطق فاقد پوشش اینترن
 • پردازش ۳ کانال مستقل SBAS با امکان ردیابی همزمان و سوییچ اتوماتیک بر اساس کیفیت سیگنال
 • پشتیبانی از رادیو داخلی UHF مولتی پروتکل
 • امکان استفاده به عنوان Base و Rover 
 • پشتیبانی از حافظه خارجی MicroSD 
 • سیستم پشتیبان برداشت aRTK 
 • پشتیبانی از تبلت سنسور IMU 
 • حافظه اکسترنال MicroSD 
 • دارای WiFi و Web-U 
 • شیار سیم کارت۵G 
 • قابلیت تبدیل شدن به ایستگاه CORS 
 • استفاده همزمان از باتری داخلی و باتری خارجی

تکنولوژی‌ها

تیلت سنسور مبتنی بر IMU:

گیرنده RayMax Plus با بهره گیری از آخرین تکنولوژی  MEMS، امکان جبران اثرعدم شاقول بودن ژالن تا ۶۰ درجه انحراف از حالت قائم را، با دقت و قابلیت اعتماد بالا فراهم می کند. این گیرنده با استفاده از تکنولوژی IMU، برخلاف سایر گیرنده هایی که از تبلت سنسورهای مگنتومتری استفاده می کنند، نیاز به کالیبراسیون میدانی نداشته و تحت تأثیر میدان های مغناطیسی حاصل از اجسام فرومغناطیس، قرار نمی گیرد. 

تراز الکترونیکی:

 با استفاده از تراز الکترونیکی بسیار دقیق استفاده شده در این گیرنده، نیازی به استفاده از تراز ژالن نبوده و تمرکز نقشه بردار تنها بر روی صفحه نمایش کنترلر خواهد بود و این سبب افزایش بازدهی و تمرکز بیشتر در برداشت نقاط خواهد شد.

طراحی Low Power :

استفاده از آخرین تکنولوژی باتری های Lithium-lon صنعتی با ظرفیت  ۶۶۰۰mAh و ۱۳  تا  ۱۵ ساعت عملکرد بی وقفه با طراحی Low Power، دوام و کیفیت باتری در طول زمان را تضمین می کند. قابلیت استفاده این گیرنده از باتری قابل تعویض خارجی با ظرفیت ۴۵۰۰mAh  و  ۱۰ ساعت عملکرد بی وقفه، این گیرنده را به یک گیرنده ایده آل جهت انجام پروژه های طولانی مدت تبدیل کرده است.

سیم کارت:

وجود شیار سیم کارت و پشتیبانی این گیرنده از شبکه های  LTE، ۴,۵G  و…  دریافت تصحیحات اینترنتی در سریعترین زمان ممکن و کمترین قطعی ارتباط از سامانه های ارسال تصحیحات را تضمین خواهدکرد.

:WebUI 

قابلیت اتصال به گیرنده از طریق WebU  بدون نیاز به هرنوع کنترلر و مستقل از نوع سیستم عامل 

نرم افزار حرفه ای و کاربرپسند RaySurvey :

نرم افزار جامع برداشت و پیاده سازی میدانی RaySurvey با دارا بودن تمامی قابلیت های مورد نیاز نقشه برداری اعم از COGO، Stakeout، Auto Point، پشتیبانی از فرمت های متنوع ورودی و خروجی داده، ابزارهای برداشت مانند CAD و…، یک نرم افزار کاملا حرفه ای و در عین حال بسیار ساده و کاربرپسند است که امکان استفاده از تمامی قابلیت های گیرنده RayMax  را برای کاربران در تخصص های مختلف میسر می سازد.